ประวัติการจัดตั้งองค์กร ช.พ.ค. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งมีนาย เลียง ไชยกาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา เห็นชอบให้จัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาขึ้น เรียกโดยย่อว่า ?ช.พ.ค.? มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็นไปอย่างสมเกียรติของผู้ที่เคยเป็นครูรวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวของครูสมาชิก และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประกันทางจิตใจให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก ช.พ.ค.จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสังกัด ดังนี้

  1. กระทรวงศึกษาธิการ
  2. องค์การมหาชนหรือองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม.,เทศบาล , เมืองพัทยา ฯลฯ)
  4. กระทรวงอื่นที่โอน-รับโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อ่านเพิ่มเติม...
 

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.(เข้าใหม่อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร)

  1. หนังสือรับรองการทำงาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชา หรือ หน่วยงานรับรองจนถึงวันยื่นสมัคร และมีตราประทับหน่วยงานที่สังกัด
  2. ใบรับรองแพทย์ ( แบบ ชพค.3 ) มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจจนถึงวันยื่นสมัครและต้องมีตราประทับสถานที่ตรวจโดยแพทย์รับรองว่า ขณะตรวจมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
อ่านเพิ่มเติม...
 

สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

  1. จะต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ให้แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทุกๆ เดือน ในอัตราค่าสงเคราะห์รายศพ ๆ ละ 1 บาท หน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกหลักฐานการรับเงินให้ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย โดยหน่วยรับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินรวม ให้แก่หน่วยงานที่เป็นผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย โดยมีงบหน้าแสดงบัญชีรายชื่อ
อ่านเพิ่มเติม...
 

เอกสารการแจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม)
1. ใบมรณบัตร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ปั๊มว่าตาย)
4. สำเนาใบสำคัญการสมรสผู้เสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...